DcH © 2020 Danmarks civile Hundeførerforening

Vejledning i tilrettelæggelse og afvikling af konkurrencer i klasserne C, B, A og E

INDHOLD

FØR KONKURRENCEN
A. Papirarbejde
B. Lokaler og arealer
C. Materialer og hjælpere
D. Kantinen

DAGEN FØR KONKURRENCEN

UNDER OG EFTER KONKURRENCEN
Orienteringen
Afslutningen
Oprydning
A. Papirarbejde under konkurrencen
A. Papirarbejde efter konkurrencen

A-1 Invitation til konkurrencen
A-2 Program til konkurrencen
A-3 Beregnercentralen
A-4 Præmier
A-5 Dommere

B-1 Arealer
B-2 Belønningsfelter

C-1 Samlet materialeoversigt
C-2 Hjælpere
C-3 Konkurrencelederen
C-4 Klasselederne

D-1 Kantinen
D-2 Forplejning til dommere og hjælpere
D-3 Salg i kantinen

E-1 Arealer og opstilling til
eftersøgning A- og E-klassen

E-2 Arealer og opstilling til frit søg
E-3 Vejledende retningslinier for sporlægning

Belønningsfelt

Skitse 1a (26.6 KiB)

Belønningsfelt

Skitse1b (11.2 KiB)

Springstativer

Skitse2 (26.3 KiB)

Startport A-spor

Skitse3 (10.3 KiB)

Startfelt E-spor

Skitse4 (10.2 KiB)

B-spor

Skitse5 (10.3 KiB)

A-spor

Skitse7 (10.4 KiB)

Elitespor

FØR KONKURRENCEN

A. PAPIRARBEJDE FØR KONKURRENCEN

 • Ansøge kredsrådet om godkendelse af konkurrencen (normalt om efteråret året før)
 • Skaffe
  dommersedler (kopiere fra formularmappen eller DcH’s hjemmeside)
 • Bestille diplomer (landsforeningens materialeforvalter)
 • Bestille dommere ved kredsens dommercentral (eller selv skaffe nogen). Planlæg øvelsernes afvikling i de forskellige klasser og ønsket antal dommere (se punkt A-5)
 • Sende invitationer til lokalforeningerne (se punkt A-1)
 • Orientere dommerne mindst 1 uge før konkurrencen om mødetid og –sted samt hvilke klasser/øvelser vedkommende skal dømme.
 • Invitere den lokale presse eller sende orientering/artikel om konkurrencen
 • Lave og trykke program til konkurrencen (se punkt A-2)
 • Trække lod om startnumre (efter tilmeldingerne er kommet ind) (se punkt A-2)
 • Udfylde dommersedler med startnummer og navn på fører og hund
 • Evt. lave kuverter til dommere og hjælpere med mad- og drikkevarekuponer
 • Evt. fremstille resultatliste til ophængning til at skrive resultater under konkurrencen
 • Gennemgå beregnercentralen (se punkt A-3)
 • Købe præmier (se punkt A-4)
 • Lave liste med mobilnumre på klasseledere og andre hjælpere
 • Fastsætte mødetidspunkt for løbske tæver og meddele dette til disse

B. LOKALER OG AREALER FØR KONKURRENCEN

 • Eventuelt låne/leje telt, forsamlingshus, skole eller andre lokaler til samlingssted for hundeførere, dommere, beregnere m.m. Tænk også på toiletfaciliteter. Se punkt A-3 + D-1
 • Lave aftaler om lån/leje af arealer
 • Købe gaver til ejere af lånte arealer
 • Planlægge opdelingen af arealerne (se punkt B-1)
 • Planlæg placeringen af belønningsfelterne omhyggeligt (se punkt B-2)
 • Opmåle og gennemgå arealer til spor og eftersøgning (se punkt E-1)

C.MATERIALER OG HJÆLPERE FØR KONKURRENCEN

 • Efterse og optælle materialer (se punkt C-1)
 • Anskaffe evt. manglende materialer (bestille/fremstille)
 • Lave vejviserskilte til mødested samt evt. konkurrencesteder (evt. polititilladelse til opstilling)
 • Udnævne konkurrenceleder (se punkt C-3) og klasseledere (se punkt C-4)
 • Skaffe det nødvendige antal hjælpere (se punkt C-2)
 • Konkurrenceleder inviterer til planlægningsmøder med klasseledere, hjælpere, sporlæggere m.fl.

D. KANTINEN FØR KONKURRENCEN

 • Eventuelt låne/leje borde, stole, bestik m.m.
 • Eventuelt bestille mad udefra
 • Opgøre antal dommere, hjælpere m.fl. som skal have gratis forplejning
 • Opgøre antal deltagere
 • Købe drikkevarer
 • Købe ind til eventuel madlavning før konkurrencen (f.eks. middagsmad, der bare skal varmes)
 • Planlægge hvad dommere og hjælpere skal have af forplejning (se punkt D-2)
 • Planlægge hvad der skal sælges i kantinen til deltagere og tilskuere (se punkt D-3)
 • Lave indkøbslister
 • Gennemgå køkkenet (gryder, pander, knive, m.m.)
 • Eventuelt låne køkkengrej

DAGEN FØR KONKURRENCEN

 • Tæl markeringsstokke op før udlevering. Det er en stor hjælp, når man sener skal være sikker på, at alt er fjernet fra områderne
 • Stille markeringer op til stuedressuren (husk belønningsfelter)
 • Stille markeringer op til spor
 • Sætte markeringer op til eftersøgning
 • Sætte markeringer op til frit søg
 • Pakke apporter til stuedressur i A og E.
 • Pakke genstande til frit søg i alle klasser
 • Finde død genstand frem til A og E
 • Nummerere genstande til spor og pakke dem
 • Sætte skilte op til konkurrencepladsen, parkering m.m.
 • Hente de sidste varer til kantinen
 • Konkurrenceleder holder sidste møde med klasseledere, hjælpere, sporlæggere gerne ude på de relevante arealer

UNDER OG EFTER KONKURRENCEN

Velkomst og orientering bør afholdes en halv time før konkurrencen starter, så der er god tid til at komme ud til øvelsesområderne.

Orienteringen bør indeholde:

 • Anvisning af lufteplads og træningsområde
 • Opdeling af hundeførerne ved dommerhold indenfor de enkelte klasser
 • Øvelsesområdernes placering og evt. kørselsanvisning
 • Præsentation af konkurrenceleder, klasseledere og evt. vejvisere til samlet kørsel
 • Evt. afbud, udeblevne hundeførere og løbske tæver

Afslutningen holdes så snart beregnerne er færdige med resultaterne:

 • Dommere, hjælpere m.fl. takkes for deres indsats
 • Resultaterne råbes op klassevis
 • Der udleveres resultathæfte, dommerseddel og evt. diplom til hver hundefører (kan evt. udleveres samlet til sidst)
 • Der overrækkes præmier til de bedste i hver klasse
 • Normalt afsluttes dagen med et ”leve” for DcH

Oprydning efter konkurrencen:

 • Markeringsstokke, genstande m.m. indsamles fra sporarealer, eftersøgning og frit søg
 • Sørg for at gennemgå lånte arealer for evt. glemte ting (især omkring parkeringsområdet)
 • Markeringsstokke m.m. indsamles fra stuedressur
 • Springbrætter sættes på plads
 • Optælling af markeringsstokke og andre materialer
 • Vejviserskilte samles ind
 • Gaver til ejere af lånte arealer afleveres
 • Rengøring af lånte/lejede lokaler

A.PAPIRARBEJDE UNDER KONKURRENCEN

Hjælperne i beregnercentralen står for:

 • Udlevering af startnumre og programmer
 • Modtage hundeførernes resultathæfter
 • Notere evt. dispensationer og meddele disse til de aktuelle dommere
 • Modtage dommerbøger

Arbejdet i beregnercentralen:

 • Modtage dommersedler fra de udsendte stafetter
 • Beregne hver enkelt hundeførers resultat og indføre dette i resultathæftet. Hvis en hundefører udgår af konkurrencen, skal der sættes en streg i rubrikken ”resultat”, så der ikke senere kan indføres andet.
 • Udfylde en samlet dommerseddel og/eller evt. diplom for hver hundefører
 • Udfylde en resultatliste med alle deltagende hundeførere for hver klasse (se formularmappen eller DcH’s hjemmeside). Listen skal som minimum indeholde medlemsnummer, hundeførerens navn og lokalforening samt hundens navn, point og placering
 • Udfylde dommerbøger med den klasse og de øvelser, som dommeren bedømmer ved den pgl. konkurrence

Kassereren skal:

 • Udbetale kørepenge til dommerne og evt. hjælpere fra andre lokalforeninger. Normalt udbetales kørepenge efter landsforeningens takst

A. PAPIRARBEJDE EFTER KONKURRENCEN

Der udsendes resultatlister inden 10 dage til:

 • de deltagende (evt. alle) lokalforeninger i kredsen
 • kredsformanden og evt. pointfører i kredsen
 • hvis der er inviteret andre kredse med til konkurrencen, sendes listen også til disses kredsformænd samt de lokalforeninger, der har haft deltagere med
 • de lokale aviser
 • Gennemgå huskelister og lave tilføjelser til næste konkurrence
 • Ved evt. diskvalifikation/bortvisning af en hundefører skal dette meddeles pgl. lokalforening og kredsformanden inden 8 dage

A-1 INVITATION TIL KONKURRENCEN

For at kunne holde en kredskonkurrence, skal denne være godkendt af kredsrådet.
Invitation til kredskonkurrencer skal sendes til alle lokalforeninger i kredsen senest 4 uger før konkurrencen.
Invitationen bør indeholde flg.:

 • Hvilke klasser der konkurreres i
 • Sidste tilmeldingsfrist, samt hvor der kan tilmeldes
 • Startgebyr, samt hvordan det skal betales (startgebyr er normalt fastsat af
  kredsen)
 • Mødested og –tid
 • Telefonnummer for yderligere oplysninger og hvor evt. løbske tæver kan meddeles
 • Kortskitse (evt.) eller god beskrivelse af, hvordan mødestedet findes
 • DcH Tilmeldingsliste vedlægges (DcH’s officielle – se formularmappen eller DcH’s hjemmeside)

A-2 PROGRAM TIL KONKURRENCEN

Så snart de sidste tilmeldinger er kommet (vent evt. et par dage efter sidste tilmeldingsfrist), skal programmet til konkurrencen laves.
Der skal trækkes lod om startnumrene mellem de deltagende hundeførere i alle klasser.
Deltagerne i konkurrencen må ikke have noget med lodtrækning af startnumre at gøre.
Rækkefølgen af øvelserne i stuedressuren fastsættes af konkurrenceledelsen.
Der skal trækkes lod om rækkefølgen af øvelse 1-2 og 4-6 i A- og E-klassen.
Programmet bør indeholde flg.:

 • Tidsplan
 • Opdeling af øvelserne i de enkelte klasser med tilhørende dommere og evt. hjælpere
 • Rækkefølge af øvelserne i stuedressuren
 • Telefonnumre på konkurrenceleder og klasseledere
 • Evt. kort og kørselsvejledning til de enkelte konkurrencesteder
 • Startnumre
 • Hundeførerens navn og lokalforening
 • Hundens navn og evt. race
 • Plads til notering af resultater

A-3 BEREGNERCENTRALEN

Der skal være et separat rum til beregnercentralen. Det bør
ikke være et gennemgangsrum eller et hjørne af et andet lokale, men et sted hvor
der er ro.

I beregnercentralen bør findes:

 • Ekstra dommersedler
 • Diplomer
 • Resultatlister
 • Regnemaskiner
 • Evt. computer med relevante programmer til resultat- og præmieberegning og tilhørende printer
 • Diverse kontorartikler, kuglepenne, blyanter osv.

Der skal bruges et antal personer til løbende at beregne resultater gennem dagen, så beregnercentralen bør være bemandet stort set fra konkurrencens start.
Der bør sættes mindst én beregner af pr. klasse. Afhængig af deltagerantallet kan der blive brug for ekstra beregnere.
Stafetter til at hente dommersedler, også gerne mindst én pr. klasse.

A-4 PRÆMIER
Der skal være et antal præmier i hver klasse, afhængig af deltagerantallet. Normalt vil man anskaffe 3 præmier pr. klasse, men er der kun få deltagere i klassen, kan antallet skæres ned. Undersøg om der er en regel i kredsen om dette.
En mulig tommelfingerregel kan være:

1-3 deltagere: 1 præmie
4-7 deltagere: 2 præmier
8- deltagere: 3 præmier

Præmierne bestilles så snart deltagerantallet er kendt.
Præmierne bør graveres med mindst:

 • Arrangerende lokalforening
 • Dato og årstal
 • Klasse
 • Placering

A-5 DOMMERE

For at kunne beregne det nødvendige antal dommere, kan nedenstående tommelfingerregler benyttes.
1 dommerhold kan bestå af:
1 dommer
1 dommer og 1 dommeraspirant
1 dommer og 1 skriver
2 dommere

C-klassen
– 15 hunde 1 dommerhold
16-30 hunde 2 dommerhold
31-49 hunde 3 dommerhold
50-77 hunde 4 dommerhold
78-99 hunde 5 dommerhold
B-klassen
– 7 hunde 1 dommerhold
8-13 hunde 2 dommerhold
14-29 hunde 3 dommerhold
30-47 hunde 4 dommerhold
48-57 hunde 5 dommerhold
58-72 hunde 6 dommerhold
73-85 hunde 7 dommerhold
A-klassen
– 4 hunde 1 dommerhold
5-8 hunde 2 dommerhold
9-20 hunde 3 dommerhold
21-29 hunde 4 dommerhold
30- hunde 5 dommerhold
E-klassen
– 3 hunde 1 dommerhold
4-6 hunde 2 dommerhold
7-11 hunde 3 dommerhold
12-14 hunde 4 dommerhold
15- hunde 5 dommerhold

Vejledende bedømmelsestider
Nedenstående tider er gennemsnits tider for bedømmelsen af øvelserne pr. hund i hver enkelt klasse:

C-klassen

1. Lineføring 2 minutter
2. Stå 2 minutter
3. Sid 2 minutter
4. Dæk 3 minutter
5. Apport 2 minutter
6. Spring 2 minutter
7. Rundering 3 minutter
8. Frit søg 4 minutter
I alt 20 minutter

B-klassen

1. Fri ved fod 3 minutter
2. Stå 2 minutter
3. Sid 2 minutter
4. Dæk 3 minutter
5. Apport 2 minutter
6. Spring 2 minutter
7. Fremadsendelse 2 minutter
8. Rundering 3 minutter
9. Sporsøg 10 minutter
10. Frit søg 6 minutter
I alt 35 minutter
A-klassen
1. Fri ved fod 3 minutter
2. Stå-sid-dæk 3 minutter
3. Gruppeafdækning 7 minutter
4. Apport 3 minutter
5. Spring 2 minutter
6. Fremadsendelse 2 minutter
7. Halsgivning 3 minutter
8. Eftersøgning 13 minutter
9. Sporsøg 15 minutter
10. Frit søg 9 minutter
I alt 60 minutter
E-klassen
1. Fri ved fod 3 minutter
2. Stå-sid-dæk 4 minutter
3. Gruppeafdækning 12 minutter
4. Apport 3 minutter
5. Spring 2 minutter
6. Fremadsendelse 2 minutter
7. Eftersøgning 20 minutter
8. Sporsøg 32 minutter
9. Frit søg 12 minutter
I alt 90 minutter

B-1 AREALER
Da der benyttes meget forskellige arealer til konkurrencer, er det ikke muligt at lave skitser over fordelingen af øvelserne.
Der stilles dog forskellige krav til arealer til de forskellige øvelser (se også konkurrenceprogrammet).
Stuedressur: skal udføres på et jævnt stykke græs, jord eller lignende. Husk at beregne plads til belønningsfelter.
Rundering/eftersøgning: her skal bruges naturlige skjul, i A- og E-klassen et større område med naturlige skjul
Spor: her skal bruges arealer, der er ensartede indenfor den enkelte klasse. Husk at overveje krav til arealers størrelse i de forskellige klasser. Ved valg af arealer bør der også tænkes på om evt. markeringer af knæk kan ses af sporlægger (pas på kuperet terræn) .
Frit søg: her skal bruges naturområder med højt ukrudt, græs eller anden bevoksning.
Når arealerne skal fordeles bør flg. tages i betragtning

 • Der bør være kortest mulig afstand for hundeførerne mellem de enkelte konkurrencesteder
 • Konkurrencestederne må dog ikke placeres så tæt, at færdsel til og fra stederne samt afviklingen af de pgl. øvelser kan genere andre konkurrencesteder.
 • De områder, der indeholder naturlige skjul og naturområder, afsættes først til de øvelser, der har behov for dette (se ovenfor).
 • Der bør være en lufteplads i nærheden af konkurrencestederne, men dog på så god afstand, at evt. fært fra området ikke kan genere på konkurrencestederne.
 • Der bør være et træningsområde (evt. på luftepladsen), hvor det er muligt for hundeførerne at varme hunden op, inden den skal ind. Træningsområdet bør være i nærheden af konkurrencestederne, men i så god afstand, at aktiviteterne her ikke kan forstyrre.
 • Der bør være en lufte- og venteplads for løbske tæver i god afstand af konkurrenceområderne.

B-2 BELØNNINGSFELTER
Placeringen af belønningsfelterne er især vigtig ved tæt liggende dommerhold. Det vil især være ved stuedressuren.
I stuedressuren skal øvelsesområdet markeres, så der er en indgang og et belønningsfelt, som ligger så langt fra hinanden som muligt ved det enkelte dommerhold. Dette for at sikre, at de hunde, der står og venter, ikke påvirkes af belønning i feltet.
Øvelsesområderne i de forskellige klasser skal placeres, så der kan laves indgangsområder og belønningsfelter, hvor der tages hensyn til hundene ved de øvrige dommerhold.
Belønningsfelterne skal placeres tæt ved den sidste øvelse ved et dommerhold og således at der tages hensyn til hundene på de øvrige konkurrencesteder.
Belønningsfelterne skal være ca. 5×5 skridt og være tydeligt markeret af f.eks. 4 små pinde med bånd imellem.

Se Skitse 1a og Skitse1b med forslag til indretning af øvelsesområde.

C-1 SAMLET MATERIALEOVERSIGT

Klasse C
1. Lineføring 2 markeringsstokke
2. Stå 3 markeringsstokke
3. Sid 3 markeringsstokke
4. Dæk 2 markeringsstokke
5. Apport Intet
6. Spring 1 springstativ (se Skitse2)
7. Rundering 1 markeringsstol
1 fortrinsvis naturligt skjul, hvor figuranten kan være delvist synlig.
8. frit søg 4 store markeringsstokke eller f.eks. bånd i et træ
Mindst 3 genstande af forskelligt blødt materiale, som dommeren kan vælge imellem (se konkurrenceprogrammet generelle regler punkt 26)
Til hvert dommerhold skal bruges et belønningsfelt, dvs. 4 små markeringer samt noget bånd eller lignende.
Til hvert dommerhold skal bruges 2 markeringsstokke til markering af indgang til dommerholdet.

 

Klasse B
1. Fri ved fod 2 markeringsstokke
2. Stå 3 markeringsstokke
3. Sid 3 markeringsstokke
4. Dæk 2 markeringsstokke
5. Apport Intet
6. Spring 1 springstativ (se Skitse2)
7. Fremadsendelse 4 markeringsstokke
8. Rundering 1 markeringsstok
2 fortrinsvis naturlige skjul, hvor figuranten kan være let skjult.
9. sporsøg 1 markeringsstok til start pr. spor
Eventuelle retningsmarkeringer
2 trægenstande pr. spor (se konkurrenceprogrammet generelle regler punkt 26)
10. Frit søg 4 store markeringsstokke eller f.eks. bånd i et træ
Mindst 4 genstande af forskelligt blødt materiale, som dommeren kan vælge imellem (se konkurrenceprogrammet generelle regler punkt 26)
Til hvert dommerhold i stuedressuren og evt. også ved øvelse 8 og 10 skal bruges et belønningsfelt, dvs. 4 små markeringer samt noget bånd eller lignende.
Til hvert af disse dommerhold skal bruges 2 markeringsstokke til markering af indgang til dommerholdet.

 

Klasse A
1. Fri ved fod 2 markeringsstokke
2. Stå-sid-dæk 3 markeringsstokke
3. Gruppeafdækning Et forholdsvis befærdet sted og et sted,
hvor hundeførerne kan gå i skjul
4. Apport Mindst 2 apporter af forskelligt materiale (se
konkurrenceprogrammet generelle regler punkt 26)
5. Spring 1 springstativ (se Skitse2)
6. Fremadsendelse 4 markeringsstokke
7. Halsgivning for genstand 1 markeringsstok til start
1 naturligt skjul, hvor genstanden kan placeres delvis synlig
1 færtbærende, ikke apporterbar genstand (se
konkurrenceprogrammet generelle regler punkt 27)
8. Eftersøgning Markeringsstokke, bånd eller lignende til at markere
midterlinien og hvor det er muligt til markering af sidelinjer.
Et område med flere fortrinsvis naturlige skjul,
hvor figuranterne kan være let skjult/skjult, da der skal være mulighed for at flytte figuranterne for hver 3.-4. hund.
9. Sporsøg 2 markeringsstokke til startport pr. spor
Eventuelle retningsmarkeringer
3 genstande af forskelligt materiale pr. spor (se
konkurrenceprogrammet generelle regler punkt 26)
10. Frit søg 4 store markeringsstokke eller f.eks. bånd i et træ
Mindst 5 genstande af forskelligt blødt materiale, som dommeren kan vælge imellem (se konkurrenceprogrammet generelle regler punkt 26)
Til hvert dommerhold i stuedressuren skal bruges et belønningsfelt, dvs. 4 små markeringer samt noget bånd eller lignende.
Til hvert af disse dommerhold skal bruges 2 markeringsstokke til markering af indgang til dommerholdet.

 

Klasse E
1. Fri ved fod 2 markeringsstokke
2. Stå-sid-dæk 4 markeringsstokke
3. Gruppeafdækning Et forholdsvis befærdet sted og et sted, hvor
hundeførerne kan gå i skjul
4. Apport 3 markeringsstokke
Mindst 3 apporter af forskelligt materiale (se konkurrenceprogrammet generelle regler punkt 26)
5. Spring 1 springstativ (se Skitse2)
Mindst 2 apporter af forskelligt materiale (se konkurrenceprogrammet generelle regler punkt 26)
6. Fremadsendelse 4 markeringsstokke
7. Eftersøgning Markeringsstokke, bånd eller lignende til at markere midterlinien og hvor det er muligt til markering af sidelinjer.
Et område med flere fortrinsvis naturlige skjul, hvor figurant/genstand kan være let skjult/skjult, da der skal være mulighed for at flytte figurant/genstand for hver 3.-4. hund.
1 færtbærende, ikke apporterbar genstand (se konkurrenceprogrammet generelle regler punkt 27), der placeres let skjult
8. Sporsøg 4 markeringsstokke til startfelt pr. spor
Eventuelle retningsmarkeringer
4 genstande af forskelligt materiale pr. spor (se konkurrenceprogrammet generelle regler punkt 26)
9. Frit søg 4 store markeringsstokke eller f.eks. bånd i et træ. Mindst 6 genstande af forskelligt blødt materiale, som dommeren kan vælge imellem (se konkurrenceprogrammet generelle regler punkt 26)
Til hvert dommerhold i stuedressuren skal bruges et belønningsfelt, dvs. 4 små markeringer samt noget bånd eller lignende.
Til hvert af disse dommerhold skal bruges 2 markeringsstokke til markering af indgang til dommerholdet.

C-2 HJÆLPERE

Ingen deltager ved en konkurrence må virke som sporlægger, figurant eller medhjælper i den klasse, hvor han eller hun selv deltager. Det gælder også ved opstilling af øvelserne før konkurrencen.

Medlemmer af en konkurrencedeltagers husstand bør ikke være sporlægger eller figurant i den pgl. klasse.

Parkering:

Hvis der ikke er god plads til parkering ved konkurrencepladsen, bør der være et par hjælpere, der sørger for, at pladsen udnyttes bedst muligt.

Kantine:

Afhængig af deltagerantallet skal der bruges et antal personer til at stå for kantinen.

Beregn mindst 1-2 personer til at stå for forplejning af dommere og hjælpere.

Der skal også bruges 1-2 personer til at stå for salg i kantinen.

Ved større konkurrencer kan det være en god ide med et par ekstra hjælpere i kantinen omkring middagstid til at tilberede maden (f.eks. varme pølser eller andet)

KLASSE C

Dagen før konkurrencen:

1 klasseleder til at stille op til øvelserne (se punkt C-4)

Under konkurrencen:

1 klasseleder (se punkt C-4)

1 figurant, der placeres delvis synlig (se konkurrenceprogrammet generelle regler punkt 27)

1 stafet til at hente dommersedler

1 beregner

KLASSE B

Dagen før konkurrencen:

1 klasseleder til at stå for opstillingen til øvelserne (se punkt C-4)

Sporlægger(e) + 1-3 hjælpere til at stille op til sporene

Under konkurrencen:

1 klasseleder (se punkt C-4)

1-2 stafetter til at hente dommersedler (afhængig af afstande og antal dommerhold)

1 beregner

1 figurant, der placeres let skjult (se konkurrenceprogrammet generelle regler punkt 27)

Spor:

1 sporlægger pr. ca. 12 hunde

KLASSE A

Dagen før konkurrencen:

1 klasseleder til at stå for opstillingen til øvelserne (se punkt C-4)

Sporlægger(e) + 1-3 hjælpere til at stille op til sporene

Færtlæggerne (mindst 2) og figuranterne stiller op til eftersøgningen, så de er bekendt med området

Under konkurrencen:

1 klasseleder (se punkt C-4)

1-2 stafetter til at hente dommersedler (afhængig af afstande og antal dommerhold)

1 beregner

Eftersøgning:

2 figuranter, der placeres let skjult og skjult (>se konkurrenceprogrammet generelle regler punkt 27)

Mindst 2 personer til at lægge fært i eftersøgningsområdet før øvelsens start og i forbindelse med middagspausen (figuranterne kan bruges) (se punkt E-1)

Spor:

1 sporlægger pr. ca. 6 hunde

Frit søg:

Mindst 2 personer til at lægge fært i området før øvelsens start (se punkt E-2)

KLASSE E

Dagen før konkurrencen:

1 klasseleder til at stå for opstillingen til øvelserne (se punkt C-4)

Sporlægger(e) + 1-3 hjælpere til at stille op til sporene

Færtlæggerne (mindst 2) og figuranten stiller op til eftersøgningen, så de er bekendt med området

Under konkurrencen:

1 klasseleder (se punkt C-4)

1-2 stafetter til at hente dommersedler (afhængig af afstande og antal dommerhold)

1 beregner

Eftersøgning:

1 figurant, der placeres skjult (>se konkurrenceprogrammet generelle regler punkt 27)

Mindst 2 personer til at lægge fært i eftersøgningsområdet før øvelsens start og i forbindelse med middagspausen (figuranten kan bruges) (se punkt E-1)

Spor:

1 sporlægger pr. ca. 4 hunde

Frit søg:

Mindst 2 personer til at lægge fært i området før øvelsens start (se punkt E-2)

C-3 KONKURRENCELEDEREN

Der bør hurtigst muligt udpeges en konkurrenceleder, som har det overordnede ansvar for planlægning og afvikling af konkurrencen.

På konkurrencedagen er det konkurrencelederen, der er højeste myndighed i alle henseender undtagen bedømmelsen af hundene.

Konkurrencelederen:

 • bør have god erfaring med afvikling af konkurrencer
 • bør ikke selv deltage i konkurrencen, hverken som hundefører eller som hjælper
 • skal være bekendt med beliggenheden af alle øvelsesområder i konkurrencen
 • bør på konkurrencedagen være i stadig kontakt (mobiltelefon) med klasselederne og beregningen. Mobilnummer bør stå i programmet

C-4 KLASSELEDERNE

Klasselederne har ansvaret for hver deres klasse og bør hurtigst muligt inddrages i fordelingen af og opmålingen af arealerne.

Hvis der opstår problemer med arealer, hjælpere eller andet, skal klasselederen straks tilkaldes. Klasselederen kan evt. tilkalde konkurrencelederen.

Klasselederen:

 • bør have god erfaring med afvikling af konkurrencer
 • bør ikke selv deltage i konkurrencen, hverken som hundefører eller som hjælper
 • skal være bekendt med beliggenheden af alle øvelsesområder og alle øvelser i sin
  klasse
 • bør have mobiltelefon eller evt. radio. Mobilnummer bør stå i programmet.

Klasselederne er ansvarlige for at:

 • evt. sporlæggere går i gang til den aftalte tid
 • evt. færtudlægning (frit søg og eftersøgning) startes i god tid, så det er færdigt, når dommeren kommer ud til øvelsesområdet
 • figuranter er korrekt instruerede (se konkurrenceprogram generel dommervejledning punkt E), og har afprøvet øvelsen inden konkurrencen
 • de nødvendige materialer er til rådighed for dommerne
 • være dommerne behjælpelige, hvis der er behov for dette
 • sørge for, at hundeførerne er klar i startnummerorden

D-1 KANTINE

Der bør være så gode køkkenfaciliteter i kantinen som det er muligt at skaffe.

For at sikre en god omsætning er det vigtigt, at der hurtigt kan varmes og serveres mad.

D-2 FORPLEJNING TIL DOMMERE OG HJÆLPERE

Dommere og hjælpere bør have god forplejning i løbet af dagen.

Morgenmad serveres i god tid, før konkurrencen starter.

Der bør være adgang til drikkevarer i løbet af formiddagen.
Pak evt. en pose eller kasse med kaffe, sodavand m.m. til hvert dommerhold, som de kan tage med ud om morgenen. Stafetten kan også have drikkevarer med ud, når han/hun henter dommersedler.

Om der skal deles øl ud under konkurrencen er op til den enkelte lokalforening, men dommeren skal til enhver tid optræde sober (se konkurrenceprogrammet generel dommervejledning punkt G).

Dommere og hjælpere kan evt. få et antal kuponer til gratis drikkevarer.

Der serveres middag i pausen i konkurrencen. Vær opmærksom på, at nogle dommerhold vil vælge at gøre alle bedømmelser færdige, før de kommer ind til middag. Der skal være mad til disse også.

D-3 SALG I KANTINEN

Der er god mulighed for at tjene penge ved en fornuftig
kantinedrift under konkurrencen.

Deltagerne bør som et minimum kunne købe:

 • morgenmad, f.eks. rundstykker eller franskbrød med pålæg
 • kaffe og te
 • sodavand
 • øl og evt. gammel dansk
 • middagsmad, f.eks. pølser med brød, toast, sandwich eller andet
 • evt. varm mad eller buffet til middag ved forudbestilling
 • kage, slik og evt. is

E-1 AREALER OG OPSTILLING TIL EFTERSØGNING A- OG E-KLASSEN

Arealer

Der skal bruges et naturområde med træer, buske, volde,
huller og lignende f.eks. skovområder, hede eller marker med mange gode
muligheder for skjul fordelt over hele området.

I området skal der være flere fortrinsvis naturlige skjul,
hvor figurant/genstand kan være let skjult/skjult, da der skal være mulighed for
at flytte figurant/genstand for hver 3.-4. hund.

Skove, heder, brakmarker, marker med rækker af halm over
det hele er velegnede områder. Der skal være mange mulige skjul i området, men
derfor kan arealet godt være åbent. Der skal bare være bevoksning eller andet
det meste af området, så det ikke er muligt for føreren at vurdere, hvor
figuranten kan være.

Området må gerne være kuperet.

Dommeren skal have mulighed for at vurdere hundens
løbearbejde, så derfor skal området være af en sådan karakter, at hundens
arbejde kan ses og vurderes i dele af øvelsen. Der må også gerne være dele af
området, hvor hunden ikke kan ses.

Der bør ikke være store dele af området, som ikke kan
eftersøges, f.eks. en sø eller uigennemtrængeligt krat.

Markeringer

Midterlinien skal markeres tydeligt for hundeføreren med store markeringsstokke, bånd i træerne eller lignende. Afmærkningen skal fortsætte forbi baglinien, så hundeføreren ikke kan regne ud, hvor øvelsesområdet slutter.

Sidemarkeringer sættes op, hvor de kan ses fra midterlinien, f.eks. med omkring 50 skridts mellemrum.

Fært

Om morgenen, inden dommeren kommer frem, skal der lægges fært ud i eftersøgningsområdet. Det skal foregå ved at minimum 2 personer fra lokalforeningen går på kryds og tværs gennem området, samt parallelt med og ind mod midterlinien.

Dette gentages i forbindelse med middagspausen.

Hundeførere, der endnu ikke har været oppe i øvelsen, må ikke udlægge fært.

Færten lægges ud for at hundene ikke bare skal stikke næsen i jorden og gå spor ud til figuranten og det er derfor vigtigt, at området gås grundigt igennem.

E-2 AREALER OG OPSTILLING TIL FRIT SØG

Arealer

Der skal bruges et naturområde, gerne med bevoksning. Det
vil sige, f.eks. skov, hede, brakmark, højt ukrudt, høj afgrøde på mark eller
lignende. Bevoksningen skal være så høj, at det ikke er muligt at se
genstandene. Området må gerne være kuperet.

Der bør ikke være store dele af området, som ikke kan
eftersøges, f.eks. en sø eller uigennemtrængeligt krat.

Markeringer

Området skal afmærkes tydeligt for hundeføreren med 4 store
markeringsstokke, bånd i træer eller lignende.

Hjørnemarkeringerne bør være synlige for hundeføreren fra
de af dommeren valgte sider (A og E) og det bør være muligt at vælge 2
sammenhængende sider i C og B, hvor markeringerne kan ses.

Fært

C og B:

Området skal gås igennem af dommeren inden konkurrencen
starter.

Hundeførere, der ikke har været oppe i øvelsen, må ikke
betræde feltet.

A og E:

Om morgenen, inden dommeren kommer frem, skal der lægges
fært ud i området. Det skal foregå ved at minimum 2 personer fra lokalforeningen
går på kryds og tværs i området, og evt. mellem sidemarkeringerne.

Hundeførere, der endnu ikke har været oppe i øvelsen, må
ikke udlægge fært.

E-3 VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR SPORLÆGNING

FØR KONKURRENCEN

 • arealerne gennemgås og måles op (skridtes af)
 • der laves skitser af de enkelte spor samt af fordelingen af sporene på arealet. Husk at beregne plads til ekstra spor. Husk at alle spor i samme klasse ikke må være ens
 • der er vist eksempler på sporskitser til alle klasser på Skitse5, , Skitse7, og .
 • skal der lægges prøvespor på arealet skal dette ske senest 3 dage før konkurrencen

DAGEN FØR KONKURRENCEN

 • der opsættes startmarkeringer og evt. sigteflag, markeringer til knæk m.m. Husk at alle markeringer undtagen startmarkeringen skal anbringes udenfor sporet (mindste afstand en linelængde, men gerne længere).
 • Ved opstillingen må der ikke gås direkte mellem startmarkeringer med mindre disse flyttes ved sporlægningen. Der må ikke gås direkte mellem pindene i A- porets startport og E-sporets startfelt.
 • Genstande nummereres og pakkes til hvert spor.

Ensartede spor

I alle klasser gælder det først og fremmest om at sporene i den enkelte klasse er så ens som muligt.

Det vil sige at sporene i hver klasse skal:

 • være lige lange
 • have lige mange knæk af de forskellige vinkler
 • have nogenlunde samme alder
 • ligge på ensartede arealer
 • genstande af forskelligt materiale skal placeres i samme rækkefølge

Arealer

Arealer til spor er som oftest marker med eller uden
afgrøder, men naturområder kan også sagtens bruges.

Det afgørende er, at alle spor i den enkelte klasse lægges
på ensartede arealer. Det er bedre at bruge f.eks. 3 ensartede stubmarker med
lidt mere eller mindre grønt frem for 2 stubmarker og en pløjemark, der ligger
lige ved siden af hinanden.

Hundeførerne vil ofte gerne køre længere for at få ensartede arealer.

Markeringer

Ud over startmarkeringerne må der ikke anbringes
markeringsstokke, sigteflag, farvemarkeringer m.m. på eller ved sporet. De skal
som minimum stå så langt fra sporet, at hunden ikke kan nå dem inden for
sporlinens længde.

Sigtemarkeringer for sporets retning kan f.eks. være træer,
master, flagstænger eller andet.

Husk at præcisionen øges markant, hvis der er 2 markeringer, der dækker hinanden.

Det er en god ide at have 2 sigteflag på linie, hvor der skal lægges et knæk, evt. en linelængde før knækket.

Afstand mellem sporene

Afstanden mellem sporene skal minimum være:

B-klassen 20 skridt
A-klassen 30 skridt
E-klassen 40 skridt

Vindretning

Der bør tages hensyn til vindretningen ved planlægning af
rækkefølgen på især B-sporene, således at fært fra de gåede spor ikke blæser ind
over de ikke-gåede.

Det er generelt bedst at knække væk fra det efterfølgende
spor, når sporet lægges. Så er der mindst risiko for at hunden kommer over i et
ubrugt spor, hvis den forlader sporet.

SPORENE LÆGGES

Hvornår lægges sporene?

For at sporene kan have nogenlunde samme alder, er det
vigtigt, at der ikke lægges for mange spor på en gang. Sporlæggerne skal være i
løbende kontakt med dommeren, så sporene lægges til passende tid.

Sporlæggerne skal også være i kontakt med klasselederen,
som kan informere om evt. forsinkelser andre steder i klassen.

Der skal lægges nogle spor, som skal være klar ved
konkurrencens start. Først derefter kan det vurderes, hvor lang tid der skal
være mellem sporene.

Klasse B

Det første spor lægges ca. 1 time før konkurrencens start.

Efterfølgende spor lægges med ca. 12 minutters interval, så
der er lagt 5 spor, når konkurrencen starter.

De følgende spor lægges i takt med bedømmelsen i samråd med
dommeren.

Klasse A

Det første spor lægges ca. 1½ time før konkurrencens start.

Efterfølgende spor lægges med ca. 20 minutters interval, så
der er lagt 5 spor, når konkurrencen starter.

De følgende spor lægges i takt med bedømmelsen i samråd med
dommeren.

Klasse E

Det første spor lægges ca. 2 timer før konkurrencens start.

Efterfølgende spor lægges med ca. 25 minutters interval, så
der er lagt 5 spor, når konkurrencen starter.

De følgende spor lægges i takt med bedømmelsen i samråd med
dommeren.

Flere sporlæggere

Hvis der er flere sporlæggere i en klasse, skal
planlægningen tage hensyn til, at hver enkelt sporlægger skal følge med på sine
egne spor, når de skal gås.

Skridtlængde

Et skridt regnes til ca. 75 cm. Det svarer til 133 skridt
pr. 100 meter.

Ved konkurrencer er det vigtigt, at sporene har nogenlunde
samme længde. Det kan derfor være en god ide for sporlæggerne at måle deres
skridt op inden konkurrencen, så de kan koordinere sporlægningen.

Skridtlængde

Starter

Klasse B

Sporlæggeren flytter startmarkeringen op til 5 skridt frem
i sporets retning, når sporet lægges. Sporlæggeren placerer startmarkeringen ved
eller i sporet, hvorefter selve sporet påbegyndes.

Klasse A

Sporlæggeren starter sporet mindst 15 skridt før porten og
går direkte igennem denne i lige linie uden opstandsning.

Sporet må lige igennem porten eller på skrå, men det må
ikke skifte retning. Se Skitse3.

Klasse E

Sporlæggeren starter sporet mindst 30 skridt før
startfeltet.

Sporlæggeren starter sporet på højre eller venstre side af
startfeltet.

Sporet skal skære midterlinien i startfeltet.

Sporet skal være mindst 1 meter fra grundlinien.

Sporet må skære midterlinien lige eller på skrå, men det må
ikke skifte retning i feltet. Se Skitse4.

Genstande

Genstanden skal lægges i sporet under bevægelse, men vær
opmærksom på at evt. vind ikke fører den udenfor sporet. Genstanden må ikke
kastes, da det kan få den til at springe op og lande udenfor sporet.

Det er vigtigt, at sporlæggeren ikke markerer, at der
lægges en genstand ved f.eks. at stoppe op eller samle benene, når genstanden
lægges.

Efter sidste genstand fortsætter sporlæggeren mindst 20
skridt ligeud.

Vær opmærksom på, at genstande af forskelligt materiale
(A og E) skal lægges i samme rækkefølge på alle spor.

Knæk og vinkler

Knæk og vinkler på spor bør lægges “hæl mod tå”. Efter
drejningen samles fødderne og sporlæggeren kan blive stående et øjeblik for at
orientere sig. De næste 2 skridt er korte. På den måde sikres det, at hunden får
gode muligheder for at udarbejde knækkene præcist.

Skraben og trykmærker i knæk og vinkler skal undgås.

Knæk

Sprøjtespor

På mange marker er der en del sprøjtespor. Disse kan være
en god hjælp, når sporlæggeren skal orientere sig på marken.

Sporlæggeren skal dog være opmærksom på ikke at lægge knæk
og vinkler direkte i et sprøjtespor eller så hunden skal gå over et sprøjtespor
umiddelbart efter knækket.

Her er et par eksempler på korrekt lagte spor mellem
sprøjtesporene:

 

Spor mellem sprøjtesporene

Sund fornuft

Selvom der laves et stort planlægningsarbejde forud for
sporlægningen, vil der ofte dukke uventede problemer op: store traktorspor,
tørre pletter, huller, vandpytter m.m.

Dukker en sådan uventet sværhedsgrad op, mens sporet
lægges, er det vigtigt, at sporlæggeren kan improvisere og ikke lægger en
genstand eller et knæk på et sådant sted, fordi det passer med de planlagte
skridt.

SPORET GÅS

Dommeren skal have udleveret en skitse over sporene med
angivelse af markeringer, knæk, afstande og placering af genstande.

Sporlæggeren skal være til rådighed for dommeren, når
sporet skal gås.

Sporlæggeren skal følge med på de spor han/hun selv har
lagt og skal være i stand til at udpege sporet, hvis hunden forlader det og skal
have en tilrettevisning.

Sporskitse

Sporskitsen til dommeren skal være en overordnet skitse af
sporet med placering af genstande og sporets figur tegnet op, så dommeren kan
se, hvilken vej hunden skal knække og hvor mange knæk der er på sporet (E).

Sporlæggerens egen sporskitse, som han/hun skal bruge til
at kunne finde sporet, hvis hunden forlader det, skal være mere præcis.

Det er en god ide at tegne sigteflag eller andre
sigtemarkeringer ind på skitsen, f.eks. træer, master, flagstænger eller andet.

Antal skridt til genstande, knæk m.m. bør også skrives på.

For at kunne finde knækket helt præcist er det en god ide
at tegne evt. sprøjtespor, blomster, tuer eller andet ind på skitsen. Ikke
nødvendigvis lige i knækket, men f.eks. 15 skridt før knæk.

Kompaskurs skal noteres, hvis man bruger kompas ved
lægningen af sporet.